Drukuj

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 25 im. Kubusia Puchatka Słupsku  przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Zasady tworzenia Rady Rodziców określają  akty prawne. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.

Rada Rodziców składa się z: 

 1. przewodniczącego,
 2. sekretarza,
 3. skarbnika,
 4. dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

 

 CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW
Rada Rodziców jest wewnętrzną przedszkolną organizacją, której zadaniem jest:

 1. Uchwalenie statutu przedszkola i niezwłocznego przesłania go organowi    prowadzącemu oraz właściwemu Kuratorowi Oświaty celem sprawdzenia jego zgodności z prawem.
 2. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym i dydaktyczno-wychowawczym. 
 3. Współudział w planowaniu pracy placówki, realizacji programów wychowania i nauczania oraz doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola.
 4. Występowanie z wnioskami i opiniami do dyrektora i Rady Pedagogicznej we wszystkich  sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 5. Przekazywanie rodzicom informacji o swojej działalności.
 6. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na potrzeby dzieci.
 7. Wyrażanie opinii na temat gospodarki finansowej przedszkola.


 

 ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW: 

1. Przewodniczący.
Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców Przedszkola jest kierowanie całokształtem prac Rady, a przede wszystkim:

 1. opracowywanie projektu działalności wraz z planem finansów na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zamierzeń planu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola, 
 2. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady oraz reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
 3. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady    
 4. przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców dyrektorowi przedszkola i Radzie Pedagogicznej.

2. Sekretarz.
Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców, a przede wszystkim:

 1. organizowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
 2. organizacyjne przygotowywanie zebrań Rady Rodziców,
 3. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców.

3. Skarbnik.
Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Rady, a przede wszystkim:

 1. opracowywanie w porozumieniu z członkami prezydium Rady projektów planów finansowych i czuwanie nad ich realizacją,
 2. organizowanie wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców,
 3. składanie trzy razy w roku sprawozdań z działalności finansowej Rady Rodziców i wykonania planu finansowego.

4. Komisja Rewizyjna.
Zadaniem Komisji jest czuwanie nad zgodnością z obowiązującymi przepisami działalnością poszczególnych ogniw Rady Rodziców Przedszkola, a w szczególności:

 1. dokonywanie  w roku budżetowym kontroli działalności finansowej gospodarczej i rachunkowości Rady Rodziców Przedszkola,
 2. składanie Radzie Rodziców Przedszkola rocznych sprawozdań ze swej pracy  wraz z wnioskami pokontrolnymi,
 3. czuwanie nad pełną i systematyczną realizacją dochodów. 
Poprawiony: piątek, 14 czerwca 2013 22:14